PRIVACYBELEID VAN STUDIEVERENIGING MEMOS

 

Studievereniging Memos, gevestigd aan Theo Koomenlaan 3 5644HZ Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.studieverenigingmemos.nl

Theo Koomenlaan 3 5644HZ Eindhoven

0885072333

 

Lianne Veenman is de Functionaris Gegevensbescherming van Studievereniging Memos zij is te bereiken via svmemos@fontys.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studievereniging Memos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-        Voor- en achternaam

-        Studie

-        Studiejaar

-        Geboortedatum

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via svmemos@fontys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Studievereniging Memos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studievereniging Memos) tussen zit. Studievereniging Memos gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Dropbox, voor gedeelde bestanden, zoals formats, notulen, draaiboeken etc. hierdoor kunnen alle bestuursleden toegang verkrijgen tot persoonsgegevens voor contact en/of aanmaken van ledenpas. Ook kunnen alle bestuursleden de notulen van de vergadering in zien en/of draaiboeken en bestanden bijwerken.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studievereniging Memos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Reden

Bewaartermijn

Reden bewaartermijn

Voor- en achternaam

Informatie ledenpas en controle evenementenkortingen

10 jaar

Reünie of werkveld bijeenkomst

Studie

Statistieken

2 jaar

Statistieken

Studiejaar

Statistieken

2 jaar

Statistieken

Geboortedatum

Leeftijdscontrole evenementen en statistieken

2 jaar

Statistieken

Telefoonnummer

Contact opnemen en statistieken

2 jaar

Statistieken

E-mailadres

Statistieken

2 jaar

Statistieken

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging Memos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studievereniging Memos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studievereniging Memos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar svmemos@fontys.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Studievereniging Memos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studievereniging Memos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via svmemos@fontys.nl.